i-Lock with Hot and Cool Bag


Item no. : PB-919/4 B13
Product name : i-Lock with Hot and Cool Bag
Description : ชุดกล่องอาหารพร้อมขวดน้ำและกระเป๋ารักษาอุณหภูมิ PB-919 2 ใบ/ PB-970 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
Brand : i-Lock