i-Lock with Hot and Cool Bag


Item no. : PB-916/2
Product name : i-Lock with Hot and Cool Bag
Description : ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋าผ้า 3 ชิ้น/ชุด PB-916 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
Brand : i-Lock