i-Lock with Hot and Cool Bag


Item no. : PB-913/1
Product name : i-Lock with Hot and Cool Bag
Description : ชุดกล่องอาหารพร้อมกระเป๋าผ้า 4 ชิ้น/ชุด PB-913 1 ใบ/ PB-916 2 ใบ/ กระเป๋ารักษาอุณหภูมิ 1 ใบ
Brand : i-Lock